Uitbreiding

Omdat er een grote vraag is naar hoog complexe beveiligde zorg, onderzoekt Transfore vanaf medio 2022 of we deze zorg kunnen uitbreiden op het Brinkgreventerrein. Het is voor Oost-Nederland belangrijk om over deze vorm van beveiligde zorg te beschikken zodat we de opschaling voor de ambulante zorg en de klinische zorg kunnen doen. Ook is er landelijk veel behoefte aan deze capaciteit en is het goed deze over het land te verspreiden. Bijgaand de laatste stand van zaken.

Ontwerpfase

In mei 2023 heeft de Raad van Bestuur de opdracht verstrekt voor de volgende fase.  Zie ook bijgaand nieuwsbericht. Concreet houdt dit in dat er een ontwerp gemaakt wordt voor een gebouw van 2 bouwlagen.  In dit ontwerp zullen de wensen en eisen die in de afgelopen periode samen met o.a. medewerkers, patiënten en hun familieleden in kaart zijn gebracht verder worden uitgewerkt. We verwachten dat over het definitieve ontwerp in maart 2024 door de Raad van Bestuur besloten kan worden.

Pre-advies

Dimence Groep heeft in augustus 2023 een preadvies aangevraagd bij de gemeente om inzicht te krijgen of de nieuwbouwplannen in de huidige vorm passen binnen het vigerende bestemmingsplan. Op 23 november 2023 heeft de gemeente Deventer schriftelijk het preadvies met Transfore gedeeld waarin gesteld wordt dat de nieuwbouw van de FPK om aanpassing van het bestemmingsplan Brinkgreven vraagt. Zie ook bijgaand nieuwsbericht. Het college neemt dit preadvies over en gaat hierover met de gemeenteraad in gesprek.

In het preadvies wordt gesteld dat er in een FPK geen sprake is van voortdurende zorg. De redenering die hierbij wordt gehanteerd is dat in een Tbs-kliniek (wat een FPK niet is maar wij gaan er vanuit dat hiermee (ook) wordt gedoeld op de FPK) patiënten worden verpleegd niet in het feit gelegen is dat ze voortdurend zorg nodig hebben, maar vanuit veiligheidsoogpunt. De beveiliging en de beveiligde omgeving is echter een voorwaarde voor de voortdurende zorg die patiënten 24 uur per dag 7 dagen per week ontvangen die samenhangt met hun psychiatrische problematiek.

Bij Transfore zijn we teleurgesteld over de uitkomst en vinden het jammer dat het ons niet gelukt is om de opstellers van het preadvies te doen inzien dat de onderliggende argumentatie niet klopt. We hebben echter ook het vertrouwen dat het Brinkgreventerrein de best passende locatie is voor de nieuw te bouwen FPK en dat dit gedurende het proces voor alle partijen duidelijk wordt.

Advies gemeenteraad

Op woensdag 7 februari 2024 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Deventer het college van B&W niet gesteund in haar positieve grondhouding t.a.v. de nieuwbouwplannen van een fpk op het Brinkgreventerrein. De directie van Transfore is uitermate teleurgesteld over het advies van de gemeenteraad omdat we een gezamenlijk belang hebben dat mensen met ernstig grensoverschrijdend gedrag behandeld worden in het belang van een veilige samenleving. Het standpunt van Transfore is dat de nieuwbouwplannen wel binnen het huidige bestemmingsplan passen. Zie ook bijgaand nieuwsbericht. 

Digitale nieuwsbrief

Wilt u ook per e-mail op de hoogte worden gehouden? Meld u zich dan onderaan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief (onder veelgestelde vragen). 

Waarom willen we uitbreiden?

We willen graag uitbreiden omdat er een grote vraag is naar de hoog complexe beveiligde zorg die Transfore levert. Een besluit hierover wordt medio 2024 genomen door de Raad van Bestuur van Dimence Groep. De uitbreiding willen we mogelijk maken met één nieuwbouwlocatie en door verbouwing van de Rielerenk. In de beoogde nieuwbouw willen we aan 40 patiënten intensieve behandeling bieden in een hoog beveiligde omgeving, dit heet een forensisch psychiatrische kliniek (FPK).Na de interne verbouwing wordt aan de Rielerenk een FPA (forensisch psychiatrische afdeling) toegevoegd met 10 behandelplaatsen. In juni 2022 is het onderzoek naar de mogelijke uitbreiding gestart. Zie hierover ook eerdere berichtgeving.​

Veelgestelde vragen

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over het onderzoek

Omdat er een grote vraag is naar de zorg die wij leveren gaan wij onderzoeken of we onze hoog complexe beveiligde zorg kunnen uitbreiden. De extra capaciteit wil Transfore mogelijk maken met één nieuwbouwlocatie op Brinkgreven (40 plekken) en door verbouwing van de Rielerenk (12 plekken). Het onderzoek naar mogelijke uitbreiding zal de komende maanden plaatsvinden. In dit proces zijn meerdere momenten ingebouwd waarop wordt besloten over het al dan niet verder gaan met het plan. We willen er voor zorgen dat het nieuwe gebouw voldoet aan de forensische veiligheidseisen en passend is bij de parkachtige omgeving van het Brinkgreventerrein.

Transfore levert al sinds 2013 hoog complexe beveiligde zorg aan forensische patiënten op Brinkgreven in Deventer. In deze tijd hebben zich geen incidenten voorgedaan met nare gevolgen voor de samenleving. Dit ondersteunt de overtuiging dat er een goede balans is tussen goede zorg en veiligheid voor de samenleving. Dat is ook waar Transfore als forensische zorgexpert voor staat. Door onze hoog beveiligde zorg nog verder uit te breiden en geconcentreerd aan te bieden, verwachten we nog meer te kunnen betekenen voor meer patiënten, meer gespecialiseerd personeel aan te trekken en mee te werken aan een oplossing voor het landelijke tekort. Hiermee benutten we de kracht van de verschillende expertises binnen Dimence Groep. In april 2022 is door de Raad van Bestuur akkoord gegeven om dit nader te onderzoeken.

Op andere plekken is uitbreiding niet mogelijk. Daarom is er voor de nieuwbouw zoals beoogd geen plan B. Als het plan niet door kan gaan dan blijft de FPK bij CTP Veldzicht in Balkbrug open en kunnen we de capaciteit niet uitbreiden. Wij vinden deze situatie voor lange termijn zeer onwenselijk.

De gemeente is nog niet akkoord met de plannen. Dat kan ook niet omdat ze daarvoor o.a. een concrete bouwtekening nodig hebben. Deze moet nog gemaakt worden. Wel heeft Transfore tijdig de gemeente geïnformeerd over de beoogde plannen. De veiligheidsregio (waar Deventer onderdeel van uitmaakt) heeft uitgesproken dat ze het onderzoek naar uitbreiding van harte ondersteunt omdat zij het te kort aan hoog beveiligde bedden in de regio graag opgelost zien. Zie hiervoor ook de persoonlijke toelichting van de voorzitter van de veiligheidsregio (Maarten Offringa, burgemeester Hardenberg) in de video.

We hebben de gemeente geïnformeerd over het onderzoek dat we op dit moment uitvoeren. Daarnaast verkennen we met de gemeente hoe de vergunningsprocedure er uit zou moeten zien mocht definitief besloten worden dat Transfore wil gaan bouwen. We bespreken ook welke informatie de gemeente van ons nodig heeft om een eventuele procedure op te kunnen starten. In de komende periode zullen de overleggen over de vergunningsperiode meer frequent plaatsvinden.

Transfore wil in de Rielerenk ook een afdeling voor hoog complex beveiligde zorg realiseren in samenwerking met Dimence. Het gaat hier om een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) voor 12 patiënten. Een FPA kent een lager beveiligingsniveau dan een FPK. (zie ook de vraag over beveiligingsniveau).  Dit betreft een interne verbouwing zonder vergunningsprocedure omdat er sprake is van een herbestemming van één van de bestaande vleugels die nu niet in gebruik is. Op dit moment wordt de realisatie van de FPA voorbereid als onderdeel van een algehele renovatie. 

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over de planning en het proces

De Raad van Bestuur heeft op basis van de resultaten en conclusies uit de onderzoeksfase de opdracht gegeven tot het maken van een ontwerp voor de nieuwbouw door een architect. We willen er voor zorgen dat het nieuwe gebouw voldoet aan de forensische veiligheidseisen en passend is bij de parkachtige omgeving van het Brinkgreventerrein. De Raad van Bestuur van Dimence Groep besluit eind 2023 of de nieuwbouw gerealiseerd wordt. 

Er is nog geen startdatum voor de nieuwbouw. Dat kan ook niet omdat er nog geen definitief besluit door de Raad van Bestuur is genomen of we daadwerkelijk willen gaan nieuwbouwen én omdat er nog geen vergunning is afgegeven. Op basis van de huidige planning, besluitvorming en doorlooptijd van een vergunningsperiode zal een eventuele nieuwbouw niet eerder starten dan eind 2024. De verbouw van de Rielerenk zal in de loop van dit jaar starten.

De belangrijkste rol van de gemeente is het wegen van de belangen van de verschillende betrokken en daar waar nodig helpen om tegengestelde belangen te overbruggen. In deze rol ziet de gemeente ook toe op de naleving van wet- en regelgeving en inspraak en eventuele bezwaarprocedures. In 2021 heeft het college van B&W van Deventer aangegeven het tekort een behandelcapaciteit te herkennen en meerwaarde te zien van het realiseren van dergelijke capaciteit in Deventer. Mede op verzoek van platform Schalkhaar en de Belangenvereniging omwonenden Brinkgreven betrekken we ook een regiemanager vanuit de gemeente die goed op de hoogte is van diverse andere ontwikkelingen met betrekking tot “bijzondere doelgroepen” in en/om Schalkhaar.

Of de plannen voor nieuwbouw kunnen worden doorgezet is allereerst afhankelijk van of er een omgevingsvergunning wordt verleend. Of en wanneer dit het geval zal zijn is afhankelijk van de doorlooptijd van de procedure. In de tussenliggende periode besluit de Raad van Bestuur van Dimence Groep in afstemming met de Raad van Toezicht op een aantal momenten in het proces of de plannen worden voortgezet. Dit zal zijn op basis van voorontwerp, het definitieve ontwerp en op het moment dat de opdracht gegund moet worden. De laatste besluit zal naar verwachting rond de zomervakantie 2024 genomen kunnen worden.

Of de plannen voor nieuwbouw kunnen worden doorgezet is allereerst afhankelijk van of er een omgevingsvergunning wordt verleend. Of en wanneer dit het geval zal zijn is afhankelijk van de doorlooptijd van de procedure. In de tussenliggende periode besluit de Raad van bestuur van Dimence Groep in afstemming met de Raad van Toezicht op een aantal momenten in het proces of de plannen worden voortgezet. Dit zal zijn op basis van voorontwerp, het definitieve ontwerp en op het moment dat de opdracht gegund moet worden. Zaken die in het onderzoek worden meegenomen zijn (bouw)kosten, vergunningen, omgeving, personeel en risico’s die aan het project verbonden zijn.

De gemeente moet eerst nog formeel  toetsen of de nieuwbouw in het bestemmingsplan past, daarna start de procedure voor de omgevingsvergunning. Om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen bij de gemeente is een uitgewerkt plan op bestekniveau nodig.   Zie de website van de gemeente Deventer voor meer informatie. De formele toetsing vindt plaats na het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over het gebouw en de omgeving

Er is een structuurontwerp. Dit is feitelijk geen ontwerp, maar een eerste weergave van het gebouw die duidelijk maakt of en op welke manier alle benodigde functies en ruimtes in een ontwerp kunnen worden samengevoegd en of ze op de beoogde bouwplek passen. Dit laatste blijkt op basis van de structuurontwerp het geval. Wij zijn terughoudend met het geven van inzage in dit structuurontwerp. Niet omdat we niet transparant willen zijn, maar omdat er op basis van dit structuurontwerp mogelijk onjuiste conclusies kunnen worden getrokken. Dit omdat echte ontwerp er in de praktijk anders uit kan gaan zien. Wat we wel kunnen melden is dat we aan de architect de opdracht hebben verstrekt om een ontwerp van twee bouwlagen te maken. De maximale hoogte van het gebouw blijft hiermee met 7 tot 8 meter boven het maaiveld. Dit is ruim onder de maximale hoogte van 11 meter die in het bestemmingsplan staat opgenomen. De komende tijd zullen we aan diverse omwonenden (zie ook klankbordgroep) meer inzicht geven in het ontwerp en de ontwikkeling daarvan.

Ja natuurlijk blijft het Brinkgreventerrein toegankelijk voor iedereen. U bent en blijft van harte welkom! Net als de overige gebruikers (medewerkers en cliënten) van het Brinkgreventerrein. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen zich uitgenodigd voelen om gebruik te maken van ons mooie terrein en weten dat dat veilig kan.

Op andere plekken is uitbreiding niet mogelijk (b.v. bij Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug). Daarnaast is het voor Dimence Groep belangrijk dat de stichtingen samen kunnen werken en daarmee een behandelklimaat kunnen realiseren dat beter aansluit bij onze waarden.

Ja. We zijn trots en zuinig op het parkachtige Brinkgreventerrein. Het behoud van het park is een voorwaarde bij het ontwerp en locatie van het gebouw. De beoogde plannen hebben geen betrekking op de agrarische gronden rondom Brinkgreven, de zogenaamde ‘gouden driehoek’ en de akker tussen het Brinkgreventerrein en het Deventer Ziekenhuis.

De hoogte is afhankelijk van vele factoren. Naast gebruiksgemak en veiligheidsaspecten zijn bouwkosten medebepalend. Het vigerende bestemmingsplan laat een maximale bouwhoogte van 11 meter toe. Om het gebouw komt een hek van 5 ½ meter hoog.  Zie ook de veelgestelde vraag: Is er al een ontwerp van de mogelijke nieuwbouw? 

Het bouwvolume is nog niet bekend. Op het gedeelte van het terrein waarop de nieuwbouw mogelijk gerealiseerd wordt mag maximaal 20% van de in totaal 30.000m2 (= 6000m2) bebouwd worden. Naast de reeds bestaande bebouwing van ongeveer 2000m2, blijft er nog maximaal 4000m2 over. Dit is ongeveer even groot als 2/3  van een voetbalveld.

We hebben het uitgangspunt dat het Brinkgreventerrein een mooi park blijft dat door velen gebruikt wordt en bovenal voor onze patiënten een goede omgeving is om behandeld te worden dan wel te herstellen. Duurzaamheid van het gebouw is een belangrijk uitgangspunt.

De huidige structuur van wandel- en fietspaden blijft bestaan, zowel op het terrein als daaromheen. Wel zal nog een toegangsweg naar de nieuwe kliniek worden gerealiseerd.

Als er tijdens de bouw wordt geheid en grondwater wordt onttrokken, welk effect heeft dat dan op de huizen in de omgeving? Gezien de aard van de ondergrond (zand) is het niet waarschijnlijk dat er geheid moet worden. Van onttrekking van grondwater zal geen sprake zijn.

Wij kunnen dit niet waarborgen. In de toekomst is aan de voorzijde (Hoofdingang Nico Bolkesteinlaan) van het terrein ook nieuwbouw voorzien. Dit zal vastgoed zijn met een maatschappelijke of zorgfunctie.

Ja, er komen meer bouwprojecten op Brinkgreven maar niet op korte termijn. Het merendeel van de gebouwen op Brinkgreven is meer dan 40 jaar oud. Sommige gebouwen zullen worden gerenoveerd en sommige gebouwen moeten worden vervangen door nieuwbouw. Hoe en wanneer wordt nu onderzocht. Vooralsnog zijn er geen nieuwe functies of uitbreidingen voorzien.

Wel is Dimence Groep voornemens om een deel van het terrein aan de Nico Bolkesteinlaan beschikbaar te stellen voor het zogenaamde Zorg Expertise Centrum. Hier kunnen andere zorgorganisaties (bv huisartsen of andere zorgaanbieders) voorzieningen realiseren die meerwaarde hebben voor cliënten of medewerkers van Dimence Groep en omwonenden. Dit wordt momenteel uitgewerkt. Zodra dat concreter is, wordt dat ook met de buurt gedeeld.

Voor de eventuele nieuwbouw waar het hier over gaat, zijn geen sloopwerkzaamheden nodig. Het is een onbebouwd terrein. Van bouwwerkzaamheden is voorlopig geen sprake. Er is nog geen besluit genomen om te gaan bouwen en er is ook nog geen ontwerp. Onlangs is er wel een gebouw gesloopt op Brinkgreven. Dat staat echter los van eventuele nieuwbouw waar het hier over gaat.

Er zijn inderdaad verschillende zorgaanbieders in de omgeving van Schalkhaar gevestigd. We begrijpen uit de reacties van omwonenden dat er zorgen zijn over de balans in aanbod. Deze zorgen zijn ook gedeeld met de gemeente Deventer die hier namens de samenleving zorg voor draagt. Dimence Groep kijkt als eigenaar van Brinkgreven naar een goede balans van zorg en groen op het terrein.

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over de patiënten

In de beoogde nieuwbouw op het Brinkgreventerrein willen we plaats gaan bieden voor 40 patiënten.  Als de nieuwbouw doorgaat, betekent dit dat wij onze huidige kliniek (fpk) met 23 plaatsen in de Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht willen verhuizen naar Brinkgreventerrein in Deventer en dit willen uitbreiden met 17 behandelplaatsen. In totaal zal de nieuwbouwlocatie 40 behandelplaatsen bieden. 

 

In de kliniek worden mensen behandeld met hoogcomplexe problematiek in een beveiligde omgeving. Zo’n kliniek heet een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Dit is een gesloten kliniek, dat betekent dat patiënten niet zonder toestemming de kliniek mogen verlaten. De patiënten die hier worden behandeld hebben grensoverschrijdend gedrag gepleegd of dreigen deze te plegen.  Een aantal van hen heeft de behandeling opgelegd gekregen door de rechter en aantal anderen zijn verplicht opgenomen op last van een burgemeester (zorgmachtiging of crisismaatregel). Voor alle patiënten geldt dat er gedurende kortere of langer tijd behoefte is aan een combinatie van intensieve zorg en beveiliging.

Met de term hoog complex beveiligde zorg willen we aangeven dat het gaat om mensen met meerdere ernstige psychiatrische problemen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zij hebben intensieve behandeling in een hoog beveiligde omgeving nodig. Om de nieuwbouw komt een 5,5 meter hoog hek en er zijn intensieve veiligheidsmaatregelen om dit gebouw te mogen betreden en te verlaten. Behandeling van mensen met meerdere complexe aandoeningen vraagt om specialistische kennis, inzicht en ervaring. Transfore heeft deze ervaring.

Wat in de volksmond een TBS-kliniek wordt genoemd, is in de praktijk een (forensisch psychiatrische) kliniek met beveiligingsniveau 4. Deze patiënten komen niet naar het Brinkgreventerrein. Veel patiënten, die in de mogelijke nieuwbouw komen wonen, hebben wel een  TBS maatregel opgelegd gekregen, maar beginnen op beveiligingsniveau 3. Of het zijn patiënten, die inmiddels zover in hun behandeling zijn, dat ze van 4 naar 3 kunnen. Zij zitten dan eerst nog steeds in een gesloten omgeving.

De behandeling is er op gericht dat patiënten veilig aan de samenleving mee kunnen doen; met andere woorden het voorkomen van nieuwe delicten. Er worden risicotaxaties gedaan en een zorgplan opgesteld. Hierin wordt ook beschreven hoe de risico’s aangepakt worden en hoe het verlof stapsgewijs wordt opgebouwd en daarmee de beveiliging stapsgewijs wordt afgebouwd.

Dit verschilt per persoon, een gemiddelde is lastig te geven. Een aantal mensen komen vanuit een crisissituatie, zij verblijven een aantal dagen tot weken. De mensen die komen in het kader van hun behandeltraject verblijven hier langer.

Er wonen op dit moment ongeveer 40 patiënten met forensische problematiek op het Brinkgreventerrein. Ook patiënten met een TBS-maatregel. De mensen die nu op het terrein verblijven zijn verder in hun behandeling en hebben dus minder beveiliging nodig dan in het begin van hun behandeling. Nagenoeg al deze mensen kunnen zich vrij over het terrein en vaak ook daarbuiten bewegen. Dit gebeurt altijd wel in goede afspraak met hulpverleners en op basis van een verlofplan waarin de risico’s gemanaged worden. Daarnaast zijn er sinds eind 2022 8 plekken voor forensisch beschermd wonen van Transfore in gebouw Labor Sanat. Hiervoor had dit gebouw een zelfde functie alleen voor een andere zorgaanbieder (Stichting Ontmoeting)

De patiënten die worden behandeld in de voorziening waarover we spreken (fpk, hoog beveiligde kliniek) zijn veroordeeld voor een (seksueel) gewelds- en/of vermogensdelict (zoals diefstal). Daaronder zijn ook patiënten die delicten hebben gepleegd waar kinderen slachtoffer van zijn geworden. Vanuit de kliniek gaan patiënten vaak voor het vervolg van hun behandeling naar een andere voorziening. Voorafgaand aan elke stap wordt goed gekeken of dit verantwoord is. Voordat patiënten daadwerkelijk starten met hun terugkeer in de samenleving resocialiseren zij op verschillende plekken, voornamelijk in de regio van herkomst.

Sinds 2013 biedt Transfore zorg aan forensische patiënten. Zowel ambulant in poliklinieken als klinisch. Transfore heeft een FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek) in Balkbrug, een FPA (Forensisch Psychiatrische Kliniek) in Almelo en Forence (besloten afdeling) in Deventer. Transfore is ontstaan vanuit de voormalige tbs-kliniek FPC Oldenkotte. Bij Transfore werken mensen die over veel kennis en ervaring beschikken t.a.v. de behandeling van forensische patiënten .

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over de veiligheid en risico’s

Transfore doet er alles aan om incidenten te voorkomen.  Sinds 2013 biedt Transfore zorg aan forensische patiënten op Brinkgreven in Deventer. In die periode hebben zich geen incidenten voorgedaan met nare gevolgen voor de samenleving.  Onze medewerkers hebben de specialistische kennis en ervaring die nodig is voor het behandelen van mensen met forensische problematiek. Ze maken continu een inschatting van hoe het met de patiënt gaat en of deze veilig op verlof kan. Als dit niet kan dan gaat de patiënt niet op verlof of alleen met begeleiding. We werken hierbij goed samen met de patiënt. De nieuwbouw zal daarnaast voldoen aan de gestelde forensische veiligheidseisen. 

Wij vinden het oprecht vervelend dat er in de omgeving incidenten zijn in de vorm van overlast, verward-, agressief- of aanstootgevend gedrag. Er zijn helaas in de samenleving mensen die op momenten grensoverschrijdend gedrag vertonen. De politie informeert ons als zij een melding of aangifte krijgen van overlast of grensoverschrijdend gedrag door patiënten die bij Transfore zijn opgenomen of verblijven op het Brinkgreventerrein. In de afgelopen acht jaar hebben wij van de politie geen meldingen van deze aard ontvangen. Wij nodigen u echter van harte uit om contact met ons te leggen als u andere ervaringen heeft opgedaan met onze patiënten. Dat mag ook met terugwerkende kracht. In deze factsheet staat hoe vaak mensen die veroordeeld zijn opnieuw in de fout gaan, inclusief een vertaling naar de doelgroep van de beoogde nieuw te bouwen FPK.

Veiligheidsniveau 3 geeft de mate van beveiliging van de setting aan waar zorg wordt geboden. Het gaat hier om een combinatie van materiële beveiliging (waaronder een hek van 5½ meter hoog, cameratoezicht en gebruik van alarmdrukkers) en immateriële beveiliging (zoals hoeveelheid personeel, verlofmogelijkheden). In deze infographic leest u meer informatie over de veiligheidsniveaus

Bij de nieuwbouw zal er sprake zijn van veiligheidsniveau 3. Het gaat hier om een combinatie van materiële (denk aan een hek van 5 ½ meter hoog, cameratoezicht, gebruik alarmdrukkers) en immateriële (denk aan hoeveelheid personeel, verlofmogelijkheden) beveiliging. In deze infographic leest u meer informatie over de veiligheidsniveaus.

 

 

Deze garanties kunnen wij niet geven, net zoals wij deze garanties in het verleden en nu niet kunnen geven. Wel kunnen wij garanderen dat wij altijd er alles aan doen om incidenten te voorkomen. Professionele en goede risico-inschatting vormen hiervoor de basis. Er is een factsheet beschikbaar met cijfers over recidive. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoe vaak mensen die veroordeeld zijn opnieuw in de fout gaan. 

Bij een forensische behandeling hoort dat patiënten weer kunnen deel nemen aan de samenleving zonder delicten te plegen. De behandeling is gericht op resocialisatie. Professionele en goede risico-inschatting vormen hiervoor de basis.

Zijn jullie ook in gesprek met de gemeente over het feit dat Schalkhaar en omgeving zo langzamerhand wordt ingesloten door risicovolle locaties, zoals Brinkgreven (incl. mogelijke uitbreiding), asielzoekerscentrum en verslaafdenopvang van Iriszorg?

Wij zijn hierover niet in gesprek met de gemeente. Het is ons tijdens gesprekken wel duidelijk geworden dat voor omwonenden de komst van een nieuwe kliniek voelt als “weer een zorglocatie erbij die mogelijk overlast geeft”. Tegelijk werd ook aangegeven dat de ervaring van overlast verschillend is door de tijd heen en dat afstemming met het AZC en Dimence Groep vaak ook als prettig wordt ervaren. Cliënten van Iriszorg zijn overigens tijdelijk (tot 31 juli 2023) gehuisvest op locatie Rust Roest in Schalkhaar.

Er is contact met de school de Kleine Planeet. Iedereen die dat wil, informeren we graag over onze plannen.

Op deze persoonlijke vraag is geen algemeen antwoord mogelijk. Iedere ouder maakt hierin zijn eigen afweging. Een aantal van onze collega’s is zelf ook omwonende van Brinkgreven of van een soortgelijke kliniek. Hieronder zijn ook ouders van (jonge) kinderen. Zonder gevoelens of ervaringen uit het verleden te willen bagatelliseren is onze inschatting dat het voor alle kinderen, nu en in de toekomst veilig is om op Brinkgreven te komen. Er is ons ook alles aan gelegen dat omwonenden en andere bezoekers ons terrein blijven bezoeken. Wij hopen dat ons park ook bijdraagt aan uw (mentale) gezondheid en welzijn. Dat geldt in ieder geval voor onze patiënten en medewerkers. Uw aanwezigheid levert daar een positieve bijdrage aan!

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over de betrokkenheid van omwonenden

Wij bespreken graag met u hoe we u zo goed mogelijk kunnen informeren over de plannen. Op de informatieavond die we op 27 juni organiseren, zullen we hiertoe een voorstel doen dat we in de komende periode samen met een aantal omwonenden en betrokken partijen uit de omgeving zullen uitwerken. Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief (onderaan de pagina www.transfore.nl/uitbreiding) )

Transfore organiseert inloopbijeenkomsten en is altijd bereid tot een persoonlijk gesprek om uw zorgen en wensen te delen. Daarnaast willen we bewoners naast de formele inspraakmomenten ook informeel betrekken bij het ontwerp- en bouwproces.

Wij vinden het belangrijk om betrokkenen goed te informeren. Sinds onze vorige brief (juni 2022) hebben we naar aanleiding van signalen van omwonenden het bezorgingsgebied van de brieven uitgebreid. Daarnaast hebben wij een persbericht verstuurd en communiceren we actief op onze website. Ook inwoners van Schalkhaar, of andere omwonenden, die geen brief hebben ontvangen, waren van harte welkom op de inloopbijeenkomsten. Een aantal heeft hier ook gebruik van gemaakt.

Dit geldt ook voor de informatieavond op 27 juni 2023. Heeft u geen brief ontvangen, maar heeft u wel interesse in het bijwonen? Meld u zich dan vooral aan.

In Almelo is er bij de komst van de FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling een buurtcommissie in het leven geroepen voor regelmatig overleg. Het is prettig om direct met elkaar in gesprek te zijn en  we weten elkaar te vinden (niet alleen als dingen niet goed gaan). De ervaring tot nu toe is dat de aanwezigheid van de fpa  tot weinig overlast leidt. Wij proberen tijdens het locatiebezoek van 8 oktober ook omwonenden van andere locaties uit te nodigen, zodat de buurtbewoners  Brinkgreven ook met hen in gesprek kunnen gaan.

Ja dat kan. We zullen dit echter goed voor moeten bereiden, samen met onze collega’s van Jeugd GGZ, omdat het nauw luistert hoe we zo’n voorlichting geven. Dit kost dus enige voorbereidingstijd.

Samen met een aantal omwonenden en betrokken partijen zullen we hiervoor een voorstel maken dat we op 27 juni 2023 tijdens de voorlichtingsavond zullen presenteren. De raad van bestuur heeft aan Transfore de opdracht gegeven om omwonenden nadrukkelijke te betrekken bij het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw. Transfore ondersteunt die belang en vind het belangrijk om helder te over welke onderwerpen welke vormen van omwonenden participatie we deze betrokkenheid vorm te geven. Dit om duidelijk te maken over de daadwerkelijke invloed die omwonenden kunnen uitoefenen en onduidelijkheid en valse verwachtingen te voorkomen.

Naast de manier waarop omwonenden door Transfore betrokken bij de plannen gelden natuurlijk ook nog de formele inspraakmomenten gekoppeld aan het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over contact

Mocht u vragen hebben over de plannen voor de uitbreiding dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van Transfore (telefoon 0570 – 604 455 /  info@transfore.nl). Afhankelijk van de aard van uw vraag zullen zij uw vraag beantwoorden of u in contact brengen met een persoon die dat kan. 

Overlast van bouwactiviteiten
Mocht er daadwerkelijk gestart worden met nieuwbouw dan verwachten we dat de overlast voor omwonenden vanuit de bouwactiviteiten beperkt zal zijn omdat deze op het terrein van Dimence Groep zelf plaatsvinden. Desondanks zullen we aandacht besteden aan de manier waarop we eventuele resterende overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de extra transportbewegingen die plaatsvinden. Voorafgaande aan de start van de bouw zullen we u informeren over de eventuele hinder die u zou kunnen ervaren, de wijze waarop we deze zo veel mogelijk beperken en de wijze waarop u ons kunt bereiken bij eventuele vragen, opmerkingen of hinder naar aanleiding van de werkzaamheden.

Overlast van personen
Mocht u (over)last ervaren van gebruikers van het Brinkgreventerrein dan kunt u hierover contact opnemen met de receptie van Brinkgreven: 0570 – 639 600 (24 uur per dag bereikbaar). 

Uit een navraag bij het centrale receptie van Brinkgreven blijkt dat er sinds juni vorig jaar geen meldingen over (over)last van personen zijn binnengekomen die zijn terug te voeren op patiënten van Transfore. Hetzelfde geldt voor contacten met de wijkagent. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat dit niet wil zeggen dat er geen sprake kan zijn geweest van ervaren (over)last door patiënten van Transfore.