Uitbreiding

Omdat er een grote vraag is naar de zorg die Transfore levert zijn wij aan het onderzoeken of we onze hoog complexe beveiligde zorg kunnen uitbreiden op het Brinkgreventerrein. Het onderzoek vindt de komende maanden plaats. Een besluit hierover wordt in het najaar van 2023 genomen door de Dimence Groep. De uitbreiding willen we mogelijk maken met één nieuwbouwlocatie en door verbouwing van bestaande gebouwen. 

Over de beoogde nieuwbouw

In de beoogde nieuwbouw willen we in een beveiligde kliniek behandeling bieden aan mensen met hoogcomplexe problematiek. Zo’n kliniek heet een Forensisch Psychiatrische Kliniek (fpk).  Dit is een gesloten kliniek met een beveiligingsniveau 3. Dat betekent dat het gebouw beveiligd is (waaronder een hek van 5,5 meter hoog en cameratoezicht) en dat patiënten niet zonder toestemming de kliniek mogen verlaten. 

In het onderzoek zijn meerdere momenten ingebouwd waarop wordt besloten over het al dan niet verder gaan met het plan. Zaken die in het onderzoek worden meegenomen zijn (bouw)kosten, vergunningen, omgeving, personeel en risico’s die aan het project verbonden zijn. Het behoud van het park is een voorwaarde bij het ontwerp en locatie van het gebouw. Dimence Groep neemt in het najaar van 2023 een definitief besluit. De komende tijd worden meerdere informatiemomenten voor belangstellenden georganiseerd over de mogelijke uitbreiding.

Informatiebijeenkomsten

Op dinsdag 14 juni, 12 juli en 13 september zijn inloopbijeenkomsten gehouden, waarbij belangstellenden diverse vragen hebben gesteld. Deze vragen gingen vooral over het type patienten, de veiligheid, het aangezicht van de mogelijke nieuwbouw, het proces en de betrokkenheid van omwonenden. Deze vragen zijn zoveel mogelijk direct beantwoord en zijn inmiddels ook toegevoegd aan de "veelgestelde vragen" onderaan op deze pagina. Op 8 oktober is er een locatiebezoek voor omwonenden georganiseerd. Hierbij kregen de bezoekers een kijkje binnen de bestaande kliniek op Brinkgreven en konden ze in gesprek met een patient, omwonende van een andere locatie, naasten, wijkagenten en hulpverleners.  Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief onder aan deze pagina.

Over Brinkgreven

Op het Brinkgreventerrein behandelt Dimence Groep al jaren mensen die met psychische problemen kampen. Dat doet Dimence Groep vanuit verschillende stichtingen en Transfore is daar één van. Hierbij wonen cliënten en patiënten ook op het terrein, voor kortere of langere tijd. Dimence Groep werkt daarin nauw samen met de gemeente en andere organisaties.  De vraag naar geestelijke gezondheidszorg is in Nederland de afgelopen jaren gestegen en neemt de komende jaren verder toe. Dat vraagt letterlijk om meer ruimte voor dit type zorg in de regio Deventer.

Over Transfore

Stichting Transfore biedt al bijna 10 jaar hoog complexe beveiligde zorg aan forensische patiënten op het Brinkgreventerrein. Dit zijn mensen die behandeld worden omdat zij delicten hebben gepleegd of dreigen te plegen. Behandeling van mensen met meerdere complexe aandoeningen en grensoverschrijdend gedrag, noemen we hoog complexe beveiligde zorg. Zij hebben intensieve behandeling in een hoog beveiligde omgeving nodig.  Dit vraagt om specialistische kennis, inzicht en ervaring. Transfore heeft deze ervaring.

Er wonen op dit moment ongeveer 40 patiënten op het Brinkgreventerrein in Deventer. Hiernaast bezoeken circa 450 patiënten onze polikliniek op het terrein voor ambulante behandeling. In Almelo, Apeldoorn, Doetinchem, Enschede en Zwolle heef Transfore ook poliklinieken. In Westerdok (Almelo) heeft Transfore sinds 2015 een forensisch psychiatrische afdeling (fpa) met 20 klinische plaatsen. Tevens biedt Transfore 23 patiënten forensische zorg in een fpk in Balkbrug.  Deze fpk plaatsen willen we gaan verhuizen naar Deventer.

Bekijk de video met persoonlijke toelichting uitbreidingsplannen

Tinie Hendriks (Transfore), Wouter Boogaard (Rijksoverheid), Rian Busstra (Raad van Bestuur Dimence Groep) en Maarten Offringa (burgemeester Hardenberg, namens de veiligheidsregio) lichten in bijgaande video het hoe en waarom van de uitbreidingsplannen toe.

 

 

Plattegrond met beoogde locatie nieuwbouw op het Brinkgreventerrein

Op bijgaande plattegrond is de beoogde locatie van de nieuwbouw op het Brinkgreventerrein aangegeven. 

Veelgestelde vragen

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over het onderzoek

Omdat er een grote vraag is naar de zorg die wij leveren gaan wij onderzoeken of we onze hoog complexe beveiligde zorg kunnen uitbreiden. De extra capaciteit wil Transfore mogelijk maken met één nieuwbouwlocatie op Brinkgreven (40 plekken) en door verbouwing van de bestaande gebouwen in Deventer en Almelo. Het onderzoek naar mogelijke uitbreiding zal de komende maanden plaatsvinden. In dit proces zijn meerdere momenten ingebouwd waarop wordt besloten over het al dan niet verder gaan met het plan. We willen er voor zorgen dat het nieuwe gebouw voldoet aan de forensische veiligheidseisen en passend is bij de parkachtige omgeving van het Brinkgreventerrein.

Transfore levert al sinds 2013 hoog complexe beveiligde zorg aan forensische patiënten op Brinkgreven in Deventer. In deze tijd hebben zich geen incidenten voorgedaan met nare gevolgen voor de samenleving. Dit ondersteunt de overtuiging dat er een goede balans is tussen goede zorg en veiligheid voor de samenleving. Dat is ook waar Transfore als forensische zorgexpert voor staat. Door onze hoog beveiligde zorg nog verder uit te breiden en geconcentreerd aan te bieden, verwachten we nog meer te kunnen betekenen voor meer patiënten, meer gespecialiseerd personeel aan te trekken en mee te werken aan een oplossing voor het landelijke tekort. Hiermee benutten we de kracht van de verschillende expertises binnen Dimence Groep. In april 2022 is door de Raad van Bestuur akkoord gegeven om dit nader te onderzoeken.

Op andere plekken is uitbreiding niet mogelijk. Daarom is er voor de nieuwbouw zoals beoogd geen plan B. Als het plan niet door kan gaan dan blijft de FPK bij CTP Veldzicht in Balkbrug open en kunnen we de capaciteit niet uitbreiden. Wij vinden deze situatie voor lange termijn zeer onwenselijk.

De gemeente is nog niet akkoord met de plannen. Dat kan ook niet omdat ze daarvoor o.a. een concrete bouwtekening nodig hebben. Deze moet nog gemaakt worden. Wel heeft Transfore tijdig de gemeente geïnformeerd over de beoogde plannen. De veiligheidsregio (waar Deventer onderdeel van uitmaakt) heeft uitgesproken dat ze het onderzoek naar uitbreiding van harte ondersteunt omdat zij het te kort aan hoog beveiligde bedden in de regio graag opgelost zien. Zie hiervoor ook de persoonlijke toelichting van de voorzitter van de veiligheidsregio (Maarten Offringa, burgemeester Hardenberg) in de video.

Het plan om Oldenkotte te sluiten maakte onderdeel uit van het zogenoemde masterplan Teeven. Het behelsde de sluiting van 3 TBS-klinieken omdat de voorspelling was dat er in de toekomst minder TBS-plaatsen nodig zouden zijn. Met de kennis van nu bleek dit geen goede inschatting van het toenmalige kabinet te zijn: het aantal TBS-opleggingen door de rechter en daarmee de behoefte aan TBS-plekken neemt al een aantal  jaren weer toe. Dat geldt ook voor lagere beveiligde vormen van zorg (zoals niveau 3, beoogd in de nieuwbouwlocatie). Daarnaast groeit de groep mensen die zonder dat de rechter dit heeft opgelegd toch gebruik maakt van een kliniek zoals wij op het Brinkgreventerrein beogen.

In deze onderzoeksfase proberen we de vraag te beantwoorden of de nieuwbouw zoals we dit voor ogen hebben op een verantwoorde manier gerealiseerd en vervolgens gebruikt kan worden. Zaken die aan de orde komen in dit onderzoek zijn (bouw)kosten, vergunningen en risico’s die aan het project verbonden zijn.

 

We hebben de gemeente geïnformeerd over het onderzoek dat we op dit moment uitvoeren. Daarnaast verkennen we met de gemeente hoe de vergunningsprocedure er uit zou moeten zien mocht definitief besloten worden dat Transfore wil gaan bouwen. We bespreken ook welke informatie de gemeente van ons nodig heeft om een eventuele procedure op te kunnen starten.

In Oost-Nederland is Transfore één van de weinige aanbieders met ervaring in het aanbieden van klinische forensische zorg. Andere locaties in het werkgebied van Transfore/Dimence Groep zijn niet geschikt/haalbaar om een voorziening waarover we hier spreken te realiseren. (zie ook: Zijn er alternatieven onderzocht?)

Transfore wil in de Rielerenk ook een afdeling voor hoog complex beveiligde zorg realiseren in samenwerking met Dimence. Het gaat hier om een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) voor circa 10 patiënten. Een FPA kent een lager beveiligingsniveau dan een FPK. (zie ook de vraag over beveiligingsniveau).  Dit betreft een interne verbouwing zonder vergunningsprocedure omdat er sprake is van een herbestemming van één van de bestaande vleugels die nu niet in gebruik is.

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over de planning en het proces

We staan nog aan het begin van het proces. Het onderzoek naar mogelijke uitbreiding zal de komende maanden plaatsvinden. In dit proces zijn meerdere momenten ingebouwd waarop wordt besloten over het al dan niet verder gaan met het plan. We zitten nu (3e kwartaal 2022) in de voorlopige ontwerpfase. We willen er voor zorgen dat het nieuwe gebouw voldoet aan de forensische veiligheidseisen en passend is bij de parkachtige omgeving van het Brinkgreventerrein. De Raad van Bestuur van Dimence Groep besluit medio 2023 of de nieuwbouw gerealiseerd wordt. 

 

We staan nog aan het begin van het proces.  Er is op dit moment nog geen definitief besluit genomen of de nieuwbouw doorgang gaat vinden. Het toewerken naar een besluit hierover is een uitgebreid proces dat we zorgvuldig willen doorlopen. We vinden het belangrijk om omwonenden bij dit te proces te betrekken.

De belangrijkste rol van de gemeente is het wegen van de belangen van de verschillende betrokken en daar waar nodig helpen om tegengestelde belangen te overbruggen. In deze rol ziet de gemeente ook toe op de naleving van wet- en regelgeving en inspraak en eventuele bezwaarprocedures. In 2021 heeft het college van B&W van Deventer aangegeven het tekort een behandelcapaciteit te herkennen en meerwaarde te zien van het realiseren van dergelijke capaciteit in Deventer.

Het onderzoek vindt de komende maanden plaats. Het onderzoek vindt de komende maanden plaats. Een besluit hierover wordt medio 2023 genomen door de Dimence Groep. Of de plannen voor nieuwbouw kunnen worden doorgezet is allereerst afhankelijk van of er een omgevingsvergunning wordt verleent. Of en wanneer dit het geval zal zijn is afhankelijk van de doorlooptijd van de procedure. De raad van bestuur van Dimence Groep besluit vervolgens in afstemming met de raad van toezicht op een aantal momenten in het proces of de plannen worden voortgezet. Dit zal zijn op basis van voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp en op het moment dat de opdracht gegund moet worden.

Wat zijn de afwegingsmomenten om wel of niet verder te gaan met de plannen? (go / no go momenten). Of de plannen voor nieuwbouw kunnen worden doorgezet is allereerst afhankelijk van of er een omgevingsvergunning wordt verleent. Of en wanneer dit het geval zal zijn is afhankelijk van de doorlooptijd van de procedure. De raad van bestuur van Dimence Groep besluit vervolgens in afstemming met de raad van toezicht op een aantal momenten in het proces of de plannen worden voortgezet. Dit zal zijn op basis van voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp en op het moment dat de opdracht gegund moet worden. Zaken die in het onderzoek worden meegenomen zijn (bouw)kosten, vergunningen, omgeving, personeel en risico’s die aan het project verbonden zijn.

Wij hanteren kleine groepen tijdens de inloopavond om iedere aanwezige de kans te  bieden zijn of haar vragen te  stellen en  met elkaar in gesprek te gaan. We organiseren meerdere bijeenkomsten om iedereen te woord te kunnen staan.

De gemeente gaat eerst toetsen of de nieuwbouw in het bestemmingsplan past, daarna start de procedure voor de omgevingsvergunning. Om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen bij de gemeente is een uitgewerkt plan op bestekniveau nodig.   Zie de website van de gemeente Deventer voor meer informatie. 

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over het gebouw en de omgeving

Er is nog geen schetsontwerp beschikbaar omdat het onderzoek naar mogelijke uitbreiding in de opstartfase is. Het eerste schetsontwerp zal er vooral op gericht zijn om te onderzoeken of en op welke manier alle benodigde functies en ruimtes in een ontwerp kunnen worden samengevoegd en of ze op de beoogde bouwplek passen.

Ja natuurlijk blijft het Brinkgreventerrein toegankelijk voor iedereen. U bent en blijft van harte welkom! Net als de overige gebruikers (medewerkers en cliënten) van het Brinkgreventerrein. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen zich uitgenodigd voelen om gebruik te maken van ons mooie terrein en weten dat dat veilig kan.

Op andere plekken is uitbreiding niet mogelijk (b.v. bij Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug). Daarnaast is het voor Dimence Groep belangrijk dat de stichtingen samen kunnen werken en daarmee een behandelklimaat kunnen realiseren dat beter aansluit bij onze waarden.

Nee dat klopt niet. Dimence Groep beschouwt het Brinkgreventerrein als een van de parels in haar vastgoedportefeuille en als een prachtige plek die een enorme waarde heeft waar het gaat om (werken aan) mentale gezondheid en welzijn. We hopen dat onze patiënten, cliënten, medewerkers, maar ook de omwonenden daar nog lang van gebruik mogen maken.

Ja. We zijn trots en zuinig op het parkachtige Brinkgreventerrein. Het behoud van het park is een voorwaarde bij het ontwerp en locatie van het gebouw. De beoogde plannen hebben geen betrekking op de agrarische gronden rondom Brinkgreven, de zogenaamde ‘gouden driehoek’ en de akker tussen het Brinkgreventerrein en het Deventer Ziekenhuis.

De hoogte is afhankelijk van vele factoren. Naast gebruiksgemak en veiligheidsaspecten zijn bouwkosten medebepalend. Het vigerende bestemmingsplan laat een maximale bouwhoogte van 13 meter toe. Om het gebouw komt een hek van 5 ½ meter hoog.

Het bouwvolume is nog niet bekend. Op het gedeelte van het terrein waarop de nieuwbouw mogelijk gerealiseerd wordt mag maximaal 20% van de in totaal 30.000m2 (= 6000m2) bebouwd worden. Naast de reeds bestaande bebouwing van ongeveer 2000m2, blijft er nog maximaal 4000m2 over. Dit is ongeveer even groot als 2/3  van een voetbalveld.

We hebben het uitgangspunt dat het Brinkgreventerrein een mooi park blijft dat door velen gebruikt wordt en bovenal voor onze patiënten een goede omgeving is om behandeld te worden dan wel te herstellen. Duurzaamheid van het gebouw is een belangrijk uitgangspunt.

De huidige structuur van wandel- en fietspaden blijft bestaan, zowel op het terrein als daaromheen. Wel zal nog een toegangsweg naar de nieuwe kliniek worden gerealiseerd.

Als er tijdens de bouw wordt geheid en grondwater wordt onttrokken, welk effect heeft dat dan op de huizen in de omgeving? Gezien de aard van de ondergrond (zand) is het niet waarschijnlijk dat er geheid moet worden. Van onttrekking van grondwater zal geen sprake zijn.

Welke waarborgen kunt u geven dat er na deze mogelijke nieuwbouw er geen verdere uitbreiding plaatsvindt op het terrein van Brinkgreven? Wij kunnen dit niet waarborgen. In de toekomst is aan de voorzijde (Hoofdingang Nico Bolkesteinlaan) van het terrein ook nieuwbouw voorzien. Dit zal vastgoed zijn met een maatschappelijke of zorgfunctie.

Ja, er komen meer bouwprojecten op Brinkgreven maar niet op korte termijn. Het merendeel van de gebouwen op Brinkgreven is meer dan 40 jaar oud. Sommige gebouwen zullen worden gerenoveerd en sommige gebouwen moeten worden vervangen door nieuwbouw. Hoe en wanneer wordt nu onderzocht. Vooralsnog zijn er geen nieuwe functies of uitbreidingen voorzien.

Wel is Dimence Groep voornemens om een deel van het terrein aan de Nico Bolkesteinlaan beschikbaar te stellen voor het zogenaamde Zorg Expertise Centrum. Hier kunnen andere zorgorganisaties (bv huisartsen of andere zorgaanbieders) voorzieningen realiseren die meerwaarde hebben voor cliënten of medewerkers van Dimence Groep en omwonenden. Dit wordt momenteel uitgewerkt. Zodra dat concreter is, wordt dat ook met de buurt gedeeld.

Voor de eventuele nieuwbouw waar het hier over gaat, zijn geen sloopwerkzaamheden nodig. Het is een onbebouwd terrein. Van bouwwerkzaamheden is voorlopig geen sprake. Er is nog geen besluit genomen om te gaan bouwen en er is ook nog geen ontwerp. Onlangs is er wel een gebouw gesloopt op Brinkgreven. Dat staat echter los van eventuele nieuwbouw waar het hier over gaat.

Er zijn inderdaad verschillende zorgaanbieders in de omgeving van Schalkhaar gevestigd. We begrijpen uit de reacties van omwonenden dat er zorgen zijn over de balans in aanbod. Deze zorgen zijn ook gedeeld met de gemeente Deventer die hier namens de samenleving zorg voor draagt. Dimence Groep kijkt als eigenaar van Brinkgreven naar een goede balans van zorg en groen op het terrein.

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over de patiënten

In de beoogde nieuwbouw op het Brinkgreventerrein willen we plaats gaan bieden voor 40 patiënten.  Als de nieuwbouw doorgaat, betekent dit dat wij onze huidige kliniek (fpk) met 23 plaatsen in de Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht willen verhuizen naar Brinkgreventerrein in Deventer en dit willen uitbreiden met 17 behandelplaatsen. In totaal zal de nieuwbouwlocatie 40 behandelplaatsen bieden. 

 

In de kliniek worden mensen behandeld met hoogcomplexe problematiek in een beveiligde omgeving. Zo’n kliniek heet een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Dit is een gesloten kliniek, dat betekent dat patiënten niet zonder toestemming de kliniek mogen verlaten. De patiënten die hier worden behandeld hebben grensoverschrijdend gedrag gepleegd of dreigen deze te plegen.  Een aantal van hen heeft de behandeling opgelegd gekregen door de rechter en aantal anderen zijn verplicht opgenomen op last van een burgemeester (zorgmachtiging of crisismaatregel). Voor alle patiënten geldt dat er gedurende kortere of langer tijd behoefte is aan een combinatie van intensieve zorg en beveiliging.

Met de term hoog complex beveiligde zorg willen we aangeven dat het gaat om mensen met meerdere ernstige psychiatrische problemen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zij hebben intensieve behandeling in een hoog beveiligde omgeving nodig. Om de nieuwbouw komt een 5 meter hoog hek en er zijn intensieve veiligheidsmaatregelen om dit gebouw te mogen betreden en te verlaten. Behandeling van mensen met meerdere complexe aandoeningen vraagt om specialistische kennis, inzicht en ervaring. Transfore heeft deze ervaring.

Wat in de volksmond een TBS-kliniek wordt genoemd, is in de praktijk een (forensisch psychiatrische) kliniek met beveiligingsniveau 4. Deze patiënten komen niet naar het Brinkgreventerrein. Veel patiënten, die in de mogelijke nieuwbouw komen wonen, hebben wel een  TBS maatregel opgelegd gekregen, maar beginnen op beveiligingsniveau 3. Of het zijn patiënten, die inmiddels zover in hun behandeling zijn, dat ze van 4 naar 3 kunnen. Zij zitten dan eerst nog steeds in een gesloten omgeving.

De behandeling is er op gericht dat patiënten veilig aan de samenleving mee kunnen doen; met andere woorden het voorkomen van nieuwe delicten. Er worden risicotaxaties gedaan en een zorgplan opgesteld. Hierin wordt ook beschreven hoe de risico’s aangepakt worden en hoe het verlof stapsgewijs wordt opgebouwd en daarmee de beveiliging stapsgewijs wordt afgebouwd.

Dit verschilt per persoon, een gemiddelde is lastig te geven. Een aantal mensen komen vanuit een crisissituatie, zij verblijven een aantal dagen tot weken. De mensen die komen in het kader van hun behandeltraject verblijven hier langer.

Er wonen op dit moment ongeveer 40 patiënten met forensische problematiek op het Brinkgreventerrein. Ook patiënten met een TBS-maatregel. De mensen die nu op het terrein verblijven zijn verder in hun behandeling en hebben dus minder beveiliging nodig dan in het begin van hun behandeling. Nagenoeg al deze mensen kunnen zich vrij over het terrein en vaak ook daarbuiten bewegen. Dit gebeurt altijd wel in goede afspraak met hulpverleners en op basis van een verlofplan waarin de risico’s gemanaged worden.

De patiënten die worden behandeld in de voorziening waarover we spreken (fpk, hoog beveiligde kliniek) zijn veroordeeld voor een (seksueel) gewelds- en/of vermogensdelict (zoals diefstal). Daaronder zijn ook patiënten die delicten hebben gepleegd waar kinderen slachtoffer van zijn geworden. Vanuit de kliniek gaan patiënten vaak voor het vervolg van hun behandeling naar een andere voorziening. Voorafgaand aan elke stap wordt goed gekeken of dit verantwoord is. Voordat patiënten daadwerkelijk starten met hun terugkeer in de samenleving resocialiseren zij op verschillende plekken, voornamelijk in de regio van herkomst.

Sinds 2013 biedt Transfore zorg aan forensische patiënten. Zowel ambulant in poliklinieken als klinisch. Transfore heeft een FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek) in Balkbrug, een FPA (Forensisch Psychiatrische Kliniek) in Almelo en Forence (besloten afdeling) in Deventer. Transfore is ontstaan vanuit de voormalige tbs-kliniek FPC Oldenkotte. Bij Transfore werken mensen die over veel kennis en ervaring beschikken t.a.v. de behandeling van forensische patiënten .

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over de veiligheid en risico’s

Transfore doet er alles aan om incidenten te voorkomen.  Sinds 2013 biedt Transfore zorg aan forensische patiënten op Brinkgreven in Deventer. In die periode hebben zich geen incidenten voorgedaan met nare gevolgen voor de samenleving.  Onze medewerkers hebben de specialistische kennis en ervaring die nodig is voor het behandelen van mensen met forensische problematiek. Ze maken continu een inschatting van hoe het met de patiënt gaat en of deze veilig op verlof kan. Als dit niet kan dan gaat de patiënt niet op verlof of alleen met begeleiding. We werken hierbij goed samen met de patiënt. De nieuwbouw zal daarnaast voldoen aan de gestelde forensische veiligheidseisen. 

U zegt in de communicatie dat er geen incidenten zijn, toch ervaren wij dat als omwonenden anders. Kunt u dat toelichten? Wij vinden het oprecht vervelend dat er in de omgeving incidenten zijn in de vorm van overlast, verward-, agressief- of aanstootgevend gedrag. Er zijn helaas in de samenleving mensen die op momenten grensoverschrijdend gedrag vertonen. De politie informeert ons als zij een melding of aangifte krijgen van overlast of grensoverschrijdend gedrag door patiënten die bij Transfore zijn opgenomen of verblijven op het Brinkgreventerrein. In de afgelopen acht jaar hebben wij van de politie geen meldingen van deze aard ontvangen. Wij nodigen u echter van harte uit om contact met ons te leggen als u andere ervaringen heeft opgedaan met onze patiënten. Dat mag ook met terugwerkende kracht.

Veiligheidsniveau 3 geeft de mate van beveiliging van de setting aan waar zorg wordt geboden. Het gaat hier om een combinatie van materiële beveiliging (waaronder een hek van 5½ meter hoog, cameratoezicht en gebruik van alarmdrukkers) en immateriële beveiliging (zoals hoeveelheid personeel, verlofmogelijkheden). In deze infographic leest u meer informatie over de veiligheidsniveaus

Bij de nieuwbouw zal er sprake zijn van veiligheidsniveau 3. Het gaat hier om een combinatie van materiële (denk aan een hek van 5 ½ meter hoog, cameratoezicht, gebruik alarmdrukkers) en immateriële (denk aan hoeveelheid personeel, verlofmogelijkheden) beveiliging. In deze infographic leest u meer informatie over de veiligheidsniveaus.

 

 

Deze garanties kunnen wij niet geven, net zoals wij deze garanties in het verleden en nu niet kunnen geven. Wel kunnen wij garanderen dat wij altijd er alles aan doen om incidenten te voorkomen. Professionele en goede risico-inschatting vormen hiervoor de basis.

Bij een forensische behandeling hoort dat patiënten weer kunnen deel nemen aan de samenleving zonder delicten te plegen. De behandeling is gericht op resocialisatie. Professionele en goede risico-inschatting vormen hiervoor de basis.

Zijn jullie ook in gesprek met de gemeente over het feit dat Schalkhaar en omgeving zo langzamerhand wordt ingesloten door risicovolle locaties, zoals Brinkgreven (incl. mogelijke uitbreiding), asielzoekerscentrum en verslaafdenopvang van Iriszorg?

Wij zijn hierover niet in gesprek met de gemeente. Het is ons tijdens gesprekken wel duidelijk geworden dat voor omwonenden de komst van een nieuwe kliniek voelt als “weer een zorglocatie erbij die mogelijk overlast geeft”. Tegelijk werd ook aangegeven dat de ervaring van overlast verschillend is door de tijd heen en dat afstemming met het AZC en Dimence Groep vaak ook als prettig wordt ervaren. Cliënten van Iriszorg zijn overigens tijdelijk (tot 31 juli 2023) gehuisvest op locatie Rust Roest in Schalkhaar.

Er is contact met de school de Kleine Planeet. Iedereen die dat wil, informeren we graag over onze plannen.

Op deze persoonlijke vraag is geen algemeen antwoord mogelijk. Iedere ouder maakt hierin zijn eigen afweging. Een aantal van onze collega’s is zelf ook omwonende van Brinkgreven of van een soortgelijke kliniek. Hieronder zijn ook ouders van (jonge) kinderen. Zonder gevoelens of ervaringen uit het verleden te willen bagatelliseren is onze inschatting dat het voor alle kinderen, nu en in de toekomst veilig is om op Brinkgreven te komen. Er is ons ook alles aan gelegen dat omwonenden en andere bezoekers ons terrein blijven bezoeken. Wij hopen dat ons park ook bijdraagt aan uw (mentale) gezondheid en welzijn. Dat geldt in ieder geval voor onze patiënten en medewerkers. Uw aanwezigheid levert daar een positieve bijdrage aan!

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over de betrokkenheid van omwonenden

De komende tijd zullen we informatie/dialoogbijeenkomsten organiseren waarvoor we u van harte uitnodigen. Afhankelijk van de fase van het ontwerpproces zullen we u ook uitnodigen om met ons mee te denken. Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief (onderaan de pagina www.transfore.nl/uitbreiding

Transfore organiseert inloopbijeenkomsten en is altijd bereid tot een persoonlijk gesprek om uw zorgen en wensen te delen. Daarnaast willen we bewoners naast de formele inspraakmomenten ook informeel betrekken bij het ontwerp- en bouwproces.

De formele inspraakmomenten zijn gekoppeld aan (voorgenomen) besluitvorming van de gemeente. Hoe vaak en wanneer er sprake is van formele inspraak is afhankelijk van of het huidige bestemmingsplan voldoet en de gemeentelijke procedure omtrent de aanvraag van een omgevingsvergunning.  Naast de formele inspraakmomenten willen we omwonenden ook informeel betrekken bij het ontwerp- en bouwproces. Wij laten weten zodra de mogelijkheid zich hiervoor voordoet.

De raad van bestuur van Dimence Groep neemt als opdrachtgever de besluiten in dit project. Zij wordt hierover geadviseerd door een stuurgroep en projectgroep. Aan hen heeft de raad van bestuur in de opdrachtverstrekking nadrukkelijk aangegeven interne en externe belanghebbenden te betrekken bij het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw. Als omwonende zullen we u dus ook betrekken in de planvorming en uitvoering. Net als andere belanghebbenden kunt u hierbij uw wensen kenbaar maken.

Wat is de rol van omwonenden? (informeren, betrekken of meedenken?) Tijdens dit project willen we  transparant informatie bieden over onze  plannen en de mogelijke impact op de omgeving. Ook zullen er momenten worden georganiseerd voor omwonenden en betrokkenen om mee te praten en te denken over de invulling van de nieuwbouw op het terrein en het contact onderling. We overleggen graag met de omwonenden welke rol zij voor zichzelf zien.

We begrijpen de wens van een aantal omwonenden om duidelijkheid te hebben over het aantal voorzieningen en cliënten dat op het terrein Brinkgeven verblijft. Dimence Groep wil serieus overwegen of en hoe het maken van afspraken hierover mogelijk is. Wij kunnen hierover op dit moment echter geen toezeggingen doen.

Wij vinden het belangrijk om betrokkenen goed te informeren. We menen dit goed te hebben gedaan door op 450 adressen van naaste omwonenden een brief te bezorgen met informatie. Daarnaast hebben wij een persbericht uit doen gaan en communiceren we actief op onze website.

Ook  inwoners van Schalkhaar die geen brief hebben ontvangen zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomsten. Een aantal heeft hier inmiddels ook gebruik van gemaakt.

In Almelo is er bij de komst van de FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling een buurtcommissie in het leven geroepen voor regelmatig overleg. Het is prettig om direct met elkaar in gesprek te zijn en  we weten elkaar te vinden (niet alleen als dingen niet goed gaan). De ervaring tot nu toe is dat de aanwezigheid van de fpa  tot weinig overlast leidt. Wij proberen tijdens het locatiebezoek van 8 oktober ook omwonenden van andere locaties uit te nodigen, zodat de buurtbewoners  Brinkgreven ook met hen in gesprek kunnen gaan.

Ja dat kan. We zullen dit echter goed voor moeten bereiden, samen met onze collega’s van Jeugd GGZ, omdat het nauw luistert hoe we zo’n voorlichting geven. Dit kost dus enige voorbereidingstijd.

Onderzoek uitbreiding Transfore, Over contact

Mocht u vragen hebben over de plannen voor de uitbreiding dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van Transfore (telefoon 0570 – 604 455 /  info@transfore.nl). Afhankelijk van de aard van uw vraag zullen zij uw vraag beantwoorden of u in contact brengen met een persoon die dat kan. 

Overlast van bouwactiviteiten
Mocht er daadwerkelijk gestart worden met nieuwbouw dan verwachten we dat de overlast voor omwonenden vanuit de bouwactiviteiten beperkt zal zijn omdat deze op het terrein van Dimence Groep zelf plaatsvinden. Desondanks zullen we aandacht besteden aan de manier waarop we eventuele resterende overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de extra transportbewegingen die plaatsvinden. Voorafgaande aan de start van de bouw zullen we u informeren over de eventuele hinder die u zou kunnen ervaren, de wijze waarop we deze zo veel mogelijk beperken en de wijze waarop u ons kunt bereiken bij eventuele vragen, opmerkingen of hinder naar aanleiding van de werkzaamheden.

Overlast van personen
Mocht u (over)last ervaren van gebruikers van het Brinkgreventerrein dan kunt u hierover contact opnemen met de receptie van Brinkgreven: 0570 – 639 600 (24 uur per dag bereikbaar).