Waar kunt u terecht met uw klacht?

Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u teleurgesteld of niet tevreden bent over hoe wij u als naaste bij de behandeling betrekken of informeren. Wat kunt u dan doen? 

Het is belangrijk eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker(s), een andere medewerker of een teamleider. Komen jullie er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op de interne familievertrouwenspersoon. Zij is onpartijdig en behandelt alle vragen en klachten vertrouwelijk. Zij kan informeren en adviseren over de manier waarop wij met klachten van naasten omgaan. Samen bespreken jullie uw wensen en verwachtingen en zoeken naar een oplossing. Ook kan zij een gesprek organiseren tussen u en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen.

Vanwege de overgangsperiode Wet Bopz en Wvggz vindt u tot medio 2020 meerdere klachtenregelingen op onze website.

Voor bepaalde klachten kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie. Het gaat dan om een klacht in het kader van:

  • Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
  • Vanaf 1 januari 2020: de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
  • justitiële maatregelen in combinatie met de Wet Bopz/Wvggz
  • Overige wetgeving waaronder: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz)

De klachtencommissie bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond, die niet in dienst van of werkzaam voor de Dimence Groep zijn. De klachtencommissie is onafhankelijk en werkt volgens een formele procedure die in een reglement is vastgelegd. Hierin staan voorschriften over de samenstelling en de werkwijze van de commissie. U kunt uw klacht indienen bij de klachtencommissie via het klachtenformulier

Lees hier meer over klachtenregeling Wvggz 2020 en klachtenregeling Wkkgz 2020.

Lees meer over ons klachtenbeleid in de brochure ‘Als u niet tevreden bent’.  Wilt u na het lezen van de brochure een klacht indienen? Dat kan via klachten@transfore.nl.