Forensisch FACT

Wat is forensisch FACT?

De naam forensisch FACT staat voor ‘Forensisch Functie/Flexible Assertive Community Treatment’. Een speciaal programma voor langdurige zorg thuis. Bij patiënten die door het forFACT worden behandeld, is vaak sprake van ernstige en al langerdurende psychische problematiek. Daarbij zijn ook problemen ontstaan op meerdere levensgebieden zoals werk, relaties, financiën, huisvesting. Het team stelt zich tot doel dat de patiënten weer grip krijgen op hun levenssituatie waardoor hun toestand verbetert en het risico op grensoverschrijdend gedrag vermindert. Patiënten leren omgaan met hun problemen zodat zij weer goed deel kunnen nemen aan de samenleving.

Wat gebeurt er bij het forFACT?

Het team biedt behandeling gericht op vermindering van de psychische klachten en geeft ook praktische ondersteuning: het herstel van het gewone leven. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het team de patiënten in hun eigen omgeving (vaak thuis) kan bezoeken (outreachende zorg) en dat familie of belangrijke anderen worden betrokken. Er wordt actief gezocht naar samenwerking met organisaties in de wijk (bijvoorbeeld met gemeente, wijkagent, veiligheidshuis, huisarts, andere FACT teams of welzijnsorganisaties).

Als een opname nodig is of als iemand gedetineerd raakt, zoeken we naar mogelijkheden de zorg vanuit het team voort te zetten.

Wie werken er bij het forFACT?

In een forensisch FACT-team werken een psychiater, maatschappelijk werker, individueel trajectbegeleider, sociaal psychiatrische medewerker, gz-psycholoog en verpleegkundigen. Deze hulpverleners dragen gezamenlijk de verantwoordelijk voor een groep patiënten.

Contact-/locatiegegevens

Transfore heeft twee Forensisch FACT-teams: team IJssel-Vecht en team Twente.