Poli- en dagklinieken De Tender

Wat is De Tender?

De Tender is de naam voor de poli- en dagklinieken van Transfore. Hier wordt behandeling aangeboden voor mensen die last hebben van grensoverschrijdend gedrag. Dat kunnen problemen met agressie of op seksueel gebied zijn.

Het doel van behandeling bij De Tender is dat patiënten inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van (het risico) op grensoverschrijdend gedrag. Deze factoren krijgen aandacht in het behandelplan. Als dit duidelijk is, kan nieuw gedrag aangeleerd worden. Zo kunnen in de toekomst het grensoverschrijdende gedrag en delicten voorkomen worden.

De meeste patiënten van De Tender komen via de huisarts of een andere zorginstelling. Anderen hebben een justitiële maatregel opgelegd gekregen. Zij worden op basis daarvan door de reclassering of een forensisch psychiatrisch centrum naar De Tender verwezen.

Wat gebeurt er bij De Tender?

Intakegesprek

In het intakegesprek wordt de huidige situatie, het grensoverschrijdend gedrag, de levensloop en de hulpverleningsgeschiedenis in kaart gebracht en wordt besproken welke doelen de patiënt wil bereiken. Het kan zijn dat de intake meer tijd kost dan één gesprek. In dat geval volgt een tweede gesprek.

Na dit gesprek is er een multidisciplinair overleg waarin de intake besproken wordt om te kijken naar de beste behandeling om de doelen te bereiken.

Het is echter ook mogelijk dat uit de intake blijkt dat Transfore u niet de benodigde behandeling kan bieden. Ook dan wordt, bij vrijwillige behandeling, uw eigen risico aangesproken. Immers zijn er dan al een aantal (indirecte) handelingen uitgevoerd.  Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Zodra u door uw verwijzer bent aangemeld moet u voor alle directe en indirecte tijd het wettelijke eigen risico óf het door u vrijwillig verhoogde eigen risico betalen.  In 2022 verandert het betalingssysteem van onze zorg. Of dat gevolgen heeft voor uw eigen risico, kunt u hier lezen. 

Adviesgesprek

Na de intakefase vindt een adviesgesprek plaats waarin een behandelvoorstel wordt gedaan. In dit gesprek wordt ook uitleg gegeven over de behandeling.

Behandelovereenkomst

Na het tekenen van de behandelovereenkomst, kan de behandeling starten. Wanneer nodig betrekken we iemand uit de directe omgeving van de patiënt bij de behandeling. Bijvoorbeeld de partner, een ouder of een goede vriend.

Behandeling

De behandeling wordt zo snel mogelijk gestart. Regelmatig wordt met de hoofdbehandelaar het verloop en resultaat van de behandeling besproken. Bij aanvang, tijdens en bij afronding vindt een risicotaxatie plaats. Ook wordt er jaarlijks een vragenlijst ingevuld om de voortgang van de behandeling te meten. Meerdere keren wordt gevraagd een patiënttevredenheidsonderzoek in te vullen, dat wij gebruiken om onze behandeling te verbeteren.

Behandelaanbod

Een behandeling kan bestaan uit poliklinische behandeling (individueel of in een groep, of een combinatie daarvan) of deeltijdbehandeling. Er is een vierdaagse en een eendaagse deeltijdbehandeling voor patiënten met seksueel grensoverschrijdende gedrag. Download hier een overzicht van het behandelaanbod. De behandeling volgt een zorgprogramma. Er zijn twee zorgprogramma’s die uit verschillende onderdelen bestaan:

  1. Zorgprogramma gewelddadig grensoverschrijdend gedrag
  2. Zorgprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wie werken er?

Bij De Tender werkt een team van professionals (psychiaters, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, gedragstherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, systeemtherapeuten, vaktherapeuten (beeldende therapie en dramatherapie),sociaal verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en psychosociaal begeleiders).

De Tender heeft een groot netwerk waarmee samen wordt gewerkt, zoals de Reclassering, reguliere ggz, huisartsen en dergelijke. Er worden bijeenkomsten georganiseerd met netwerkpartners om informatie over behandelmethodes, manieren van samenwerken en expertise uit te wisselen.

Contact-/locatiegegevens

Transfore heeft vier poli- en dagklinieken De Tender: in Twente (Almelo en Enschede), in IJssel-Vecht (Deventer en Zwolle) en in Gelderland (Apeldoorn en Doetinchem). 

Wat te doen bij crisis

Bij crisis kan gebeld worden naar de behandelaar die samen met de patiënt kijkt wat er kan of moet gebeuren. Buiten kantoortijden kan met de huisartsenpost of de crisisdienst contact opgenomen worden. Op het antwoordapparaat van De Tender staat daarover informatie.