Jouw rechten als patiënt

Jij bent patiënt en hebt rechten...

Je bent in behandeling bij Transfore, een stichting van Dimence groep. Als patiënt heb je meerdere rechten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Als je weet wat je rechten zijn in de zorg, kun je daar een behandelaar van Transfore op aanspreken.

  • Je mag alleen worden onderzocht en behandeld met jouw toestemming. 
  • Je hebt recht op informatie over je ziekte, de behandeling die je krijgt en de mogelijke gevolgen daarvan.  
  • De behandelaar is verplicht gegevens over jou als patiënt vast te leggen in een medisch dossier. Hierin is in duidelijke en begrijpelijke taal te lezen wat jouw medische achtergrond en situatie is.  
  • Wil je weten wat er in jouw medisch dossier staat? Dit heet: ‘recht tot inzage’. Dan kan je aan je behandelaar vragen om je dossier te lezen.  
  • Ben je het niet eens met sommigen teksten in jouw dossier? Dan kan je vragen om dat te laten aanpassen, of teksten toe te voegen. Dit heet ‘recht op correctie’. 
  • Wil je een kopie van je dossier? Ook dat kan, dit heet ‘recht op een kopie’. Dit moet binnen een maand door de behandelaar aan jou worden verstrekt tegen een redelijke vergoeding. Er kunnen redenen zijn waarom je geen kopie kan krijgen. Maar dan moet de behandelaar dat ook aan jou uitleggen. Sommige informatie of teksten in jouw dossier is van andere partijen. Deze informatie valt buiten het ontvangen van een kopie.  
  • Wil je dat jouw gegevens niet meer bewaard worden? Daar heb je ook recht op. Dit heet het ‘recht op vernietiging’. Dat kan van het hele dossier of delen uit het dossier.  

 

Toelichting ‘recht op vernietiging’

De behandelaar zal wel heel goed moeten afwegen of aan je vraag kan worden voldaan. Soms kan dit niet. Bijvoorbeeld omdat dat iemand anders door vernietiging van jouw gegevens in de problemen komt. Denk daarbij aan familie zoals kinderen voor wie deze gegevens belangrijk zijn bij onderzoek naar erfelijke ziekten.  
Daarnaast kan het zijn dat de behandelaar zijn werk niet goed meer kan doen als jouw medisch dossier wordt vernietigd. Of dat een behandelaar in een juridische procedure bij vernietiging van gegevens zich moeilijk kan voorbereiden omdat de medische informatie er niet meer is.  
Daarnaast is het zo dat de wet (WGBO) voorschrijft dat gegevens twintig jaar bewaard moeten blijven vanaf het moment dat ze worden vastgelegd. Eerder? Dan kan het zijn dat een verzoek tot vernietiging wordt afgewezen. De behandelaar zal je ook in dat geval ook duidelijke uitleg moeten geven. 

Het is belangrijk om te weten dat het vernietigen van je dossier voor jou ingrijpende gevolgen kan hebben. Het vernietigen van informatie over jou en je medische en geestelijke gezondheid kan niet meer worden teruggedraaid: de informatie is dan voor altijd weg. Dus kan er ook geen informatie meer worden geraadpleegd als je in de toekomst gezondheidsproblemen krijgt. De andere rechten die hierboven zijn genoemd hebben niet zulke ingrijpende gevolgen. 
Je kan als patiënt gebruik maken van je recht om delen uit jouw medisch dossier te laten vernietigen. Maar dat moet dan wel‘ proportioneel ’zijn: dit betekent dat die informatie weghalen niet zover mag gaan dat er bijna niets meer in je dossier staat.  

Hoe zit het met jouw privacy bij Transfore? 

Transfore gaat zorgvuldig om met de privacy. We vertellen anderen niets over een individuele patiënt zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Wij bewaren jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg. De maatregelen die wij treffen om onrechtmatige toegang tot patiëntgegevens te voorkomen voldoen aan de Nederlandse Norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510). Alle wettelijke rechten en plichten rondom het registreren van jouw gegevens en privacy staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Transfore handelt conform deze wetten. Daar waar onrechtmatig toegang wordt verschaft, neemt de organisatie die maatregelen die nodig zijn en volgen er (arbeidsrechtelijke) consequenties.

Aanleveren en gebruik van gegevens (NZa) 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in haar GGZ- regelgeving een uitzondering gemaakt op het gebied van privacy: GGZ-cliënten kunnen bij hun zorgaanbieder aangeven dat ze bezwaar hebben tegen vermelding van diagnosegegevens op de factuur. Lees op de website van Dimence Groep wat er verandert, hoe jouw privacy wordt beschermd en wat dit betekent voor jouw behandeling. 

Standaard staan op de factuur (declaratie) naar de zorgverzekeraar verplicht de diagnosegegevens. Dat zijn geen persoonlijke details over de behandeling, die blijven tussen patiënt en behandelaar. Wel staat er een code op de factuur waarmee voor de zorgverzekeraar duidelijk is welke zorg voor welke prijs geleverd is. Heb je bezwaren tegen het delen van bepaalde informatie, geeft dit dan aan bij je behandelaar. Samen met Transfore kun je deze privacyverklaring ondertekenen, zodat vermelding van diagnosegegevens achterwege blijft.

Kwaliteitscontrole op dossiers

Om de kwaliteit van onze zorgverlening te kunnen blijven garanderen vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles is het nodig dat een aantal zorgdossiers wordt ingezien. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants/auditoren, die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om die reden je zorgdossier inkijken (externe kwaliteitscontroles). 

Auditoren zijn net als zorgverleners gebonden aan hun geheimhoudingsplicht. Uiteraard mag je bezwaar aantekenen en aangeven dat je wenst dat jouw dossier buiten de kwaliteitscontroles wordt gehouden. Dit kan door het secretariaat van jouw behandelaar schriftelijk van je bezwaar op de hoogte te stellen.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens bij wetenschappelijk onderzoek

Transfore voert wetenschappelijk onderzoek uit om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om medische gegevens te kunnen gebruiken. Bij voorkeur werken we met anonieme persoonsgegevens, maar dit kan eventueel ook met gepseudonimiseerde gegevens. Dit zijn gecodeerde gegevens en daardoor moeilijk herleidbaar naar de individuele patiënt.

Wil je niet dat jouw gegevens gecodeerd gebruikt worden door een onderzoeker? Dan kun je hier schriftelijk bezwaar tegen maken door de verklaring bezwaar wetenschappelijk onderzoek in te vullen en in te leveren bij de behandelaar. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor de behandeling. Voor onderzoek waarbij jouw gegevens niet gecodeerd worden gebruikt, wordt vooraf altijd om toestemming gevraagd.