Trajectoverleg FCON werpt eerste vruchten af

De forensische patiënt op het juiste moment op de juiste plek met de best passende zorg. Dat is het uitgangspunt van het Forensiche Circuit Oost-Nederland (FCON). Een samenwerking tussen Transfore, stichting Dimence en ketenpartners zoals GGNet De Boog, RIBWGO, Veiligheidshuis, Trajectum, Tactus, Mediant en Veldzicht. Op 12 oktober kwam een afvaardiging voor het eerst bij elkaar voor een trajectoverleg. Met succesvol resultaat!

Het FCON is een samenhangend geheel van (onderdelen van) organisaties dat tot doel heeft een doorlopend individueel behandeltraject te realiseren voor patiënten met forensische problematiek. Transfore is initiatiefnemer van het FCON en vervult dan ook een centrale rol. Hiermee leveren we met onze ketenpartners een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van de samenleving. Ten behoeve van individuele patiënten is het van belang binnen het werkgebied door- of uit te kunnen stromen, maar ook expertise te kunnen delen.

Trajectoverleg
Tijdens het eerste trajectoverleg presenteerde Transfore zijn individuele trajectplan. “Dit werd goed ontvangen en een ieder was het er mee eens dat dit trajectplan een prima basis is voor het te volgen behandeltraject binnen het gehele FCON,” vertelt Leon Feijen, behandelcoördinator Transfore. Ook werden de uitgangspunten uitgewisseld. “De slogan “de patiënt op het juiste moment op de juiste plaats met de juiste passende zorg” werd unaniem onderschreven.” 

Casusbespreking
Het uitgangspunt van FCON werd direct in de praktijk gebracht. Na een drietal casus besprekingen toonden twee ketenpartners zich bereid de ingebrachte casussen nader te bestuderen en te bezien of de behandeling voortgezet kan worden bij hun instelling. “Dat is een mooi begin. En het geeft zeker energie om de toekomstige samenwerking verder vorm te geven.” Het trajectoverleg FCON vindt iedere vierde donderdag van de maand plaats.