Reclasseringsorganisaties en Transfore verlengen samenwerkingsconvenant

Aangezien de nauwe samenwerking tussen reclasseringsorganisaties en Transfore goede resultaten oplevert, is deze maand het samenwerkingsconvenant opnieuw ondertekend. Vanuit alle afdelingen van Transfore en vanuit de reclassering is hier veel tijd en aandacht aan besteed. In dit convenant is de werkwijze vastgelegd voor de behandeling en begeleiding van gemeenschappelijke patiënten. Tactus Verslavingsreclassering, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Reclassering Nederland zijn als reclasseringsorganisaties betrokken bij deze samenwerkingsovereenkomst. 

In de samenwerkingsovereenkomst staat het hele in-, door- en uitstroomproces van patiënten per afdeling beschreven. Transfore biedt in samenwerking met haar ketenpartners doorlopende individuele patiënttrajecten aan. Dit is het uitgangspunt van de samenwerking tussen de reclassering en Transfore waarbij het belangrijk is dat bij een overgang van de ene naar de andere locatie de afspraken duidelijk zijn. Door dit vast te leggen weet de patiënt wat hij kan verwachten en  weten de organisaties wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het zorgt ook voor eenduidigheid, omdat voor alle reclasserings-organisaties dezelfde werkwijze geldt. 

Helderheid over trajectverloop 
Het samenwerkingsconvenant biedt in de praktijk duidelijke handvatten voor het trajectverloop. Zo staat omschreven wanneer Reclassering Nederland aan tafel komt bij een plaatsing in de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK), wat er wordt gedaan indien een behandeling stagneert en welke patiëntgegevens er wel of niet gedeeld mogen worden. Dit zorgt voor helderheid bij zowel de organisaties als bij de patiënten. Bij onduidelijkheden in de praktijk, dient dit afsprakendocument als onderlegger.  

Jaarlijkse evaluatie
Extra bijvangst is dat de samenwerking door de jaarlijkse evaluatie van het samenwerkingsconvenant wordt besproken. Er wordt zowel theoretisch als praktisch systematisch in beeld gebracht of de afspraken nog voldoen om de patiënttrajecten goed vorm te geven.   

*) op de foto Tinie Hendriks (directeur bedrijfsvoering Transfore) en Ina Gerrits (Unitmanager Reclassering Nederland)