Forensisch Circuit Oost-Nederland

Om de gewenste trajecten voor forensische patiënten in Oost-Nederland ‘over instellingen heen’ te kunnen realiseren is een Forensisch Circuit Oost-Nederland (FCON) nodig. Het FCON is een samenhangend geheel van (onderdelen van) organisaties dat tot doel heeft een doorlopend individueel behandeltraject te realiseren voor patiënten met forensische problematiek en een klinische indicatie. Transfore vervult hierbij een centrale rol. Hiermee leveren we met onze ketenpartners een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van de samenleving. Ten behoeve van individuele patiënten is het van belang binnen het werkgebied door- of uit te kunnen stromen, maar ook expertise te kunnen delen.

Samenwerking binnen de Dimence Groep

Binnen de Dimence Groep organiseren we deze aansluiting door middel van een intern project gericht op het sluitend krijgen van patiënttrajecten. Daarin participeren stichting Dimence, stichting De Kern (maatschappelijke dienstverlening) en stichting Mindfit (basis ggz). Ondersteunende diensten nemen deel om het onderliggende financiële plan per traject vorm te geven. Er zijn afspraken gemaakt op het gebied van financiering met deze stichtingen zodat de grenzen van een stichting geen belemmering zijn in een behandeling. We streven er naar dat in 2020 de inbedding van het Forensisch Circuit Oost-Nederland op zo’n wijze is georganiseerd dat het voor iedereen logisch is, alsof het altijd al zo is geweest.

Samenwerking buiten de Dimence Groep

Buiten de Dimence Groep hebben we een intentieverklaring opgesteld met belangrijke ketenpartners om sluitende patiënttrajecten in Oost-Nederland te realiseren. Ruim 40 vertegenwoordigers van deze ketenpartners kwamen op 24 mei 2016 bij elkaar in Deventer om het startschot te geven voor de samenwerking. Dat zijn onder andere Veldzicht, GGNet (met de forensisch psychiatrische afdeling), RIBWGroep Overijssel (RIBWGO), PPC Zwolle, RIBW-achtige voorzieningen en Trajectum. Veel van onze patiënten vallen onder toezicht van de reclassering. We werken graag in samenwerking met de drie reclasseringsorganisaties met ‘de drie partijen overeenkomst’. We werken ook samen met partners als forensisch psychiatrische centra, veiligheidshuizen, gemeenten en penitentiaire inrichtingen.

Onderzoek meerwaarde Forensisch Circuit Oost-Nederland

De meerwaarde van het FCON onderzoeken we de komende jaren door middel van langlopend wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast onderzoeken wij structureel de kwaliteit van de behandeling en het recidiverisico.

Nieuws

Oost-Nederland spotlightregio Continuïteit van Zorg