CCAF-Keurmerk voor forFACT-teams Transfore

De forFACT-teams Twente en IJssel-Vecht van Transfore hebben het CCAF keurmerk ontvangen. Dat betekent dat deze teams modelgetrouw werken met de doelgroep en aandacht hebben voor constante verbetering en ontwikkeling. Op 4 oktober en 11 november 2021 werden de teams geauditeerd. Het keurmerk is drie jaar geldig.

Goede zorgresultaten

Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams. Teams met een CCAF keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model. Bewezen is dat teams die volgens dit model werken betere uitkomsten boeken en een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg leveren.

 

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg 

De forFACT-teams Twente en IJssel-Vecht willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de audit, maar specifiek de patiënten en hun naasten die interviews hebben gegeven aan de auditoren van het CCAF.

 

Doorontwikkeling

Om de zorg te blijven ontwikkelen en te verbeteren, werken de forFACT-teams van Transfore met een verbeterplan. Hierin worden patiënten, naasten en partners met regelmaat gevraagd om feedback.

 

Over Forensisch FACT

De cliënten die door het forFACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken. Lees hier meer over de forFACT teams

 

Over CCAF

De teams van Transfore zijn opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF. Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch FACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op www.ccaf.nl